ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดสิงห์บุรี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จังหวัดสิงห์บุรี
3. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
4. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองโขลง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
5. โครงการพัฒนาบทบาทเครือข่าย ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
7. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
8. โครงการขยะเพื่อน้อง
9. โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุ์พืชพรรณไม้หายากในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562